Lustrum PUG


Medaille van het P.U.G. 1780
(naar het stempel door B.C. van Calker te Zyst)
  

PUG in 2023: Cultuur en Wetenschap in Utrecht
Op 22 januari 2023 bestaat het PUG 250 jaar. Een dergelijk jubileum geeft aanleiding om rekenschap af te leggen, om tot reflectie te komen en om een toekomst uit te stippelen. De directie stelt voor om in 2023 zowel terug te blikken als vooruit te kijken en om daarbij het eerste minder accent te geven dan het laatste. Dat betekent dat we gepaste aandacht zullen geven aan ons eigen verleden en aan de interne viering van dit jubileum. We zullen echter de nadruk leggen op de huidige culturele situatie en op de rol die het PUG daarin, nu en in de toekomst, kan spelen.

Op het programma staan vooralsnog twee activiteiten.
Eén meer naar binnen gericht (voor ‘onszelf’) en één met een bredere publieke uitstraling.

Het eerste project behelst een historische terugblik als aanloop naar actuele bespiegelingen. We denken hierbij niet aan een gedenkboek in strikte zin, maar aan een historisch essay, dat uitzicht geeft op een gedachtewisseling over de rol die genootschappen als het onze nu en in de toekomst kunnen spelen. Het essay zal beschikbaar komen voor de leden van het PUG en dienen als leidraad bij een congresdag over dit thema, liefst met medewerking van jonge wetenschappers. Hiertoe zijn contacten gelegd met het Descartes Instituut van de UU, dat zich toelegt op de geschiedenis en de sociologie van wetenschap. 

Voor het tweede, naar buiten gerichte onderdeel van de jubileumviering, gaan we uit van een bijzonder kenmerk van het PUG. En dat is de relatie tussen cultuur en wetenschap. Wetenschap heeft invloed op de culturele omgeving door het vormgeven van de leef- en werkomgeving, onder meer door de realisatie van materiële, infrastructurele kunstwerken. Dat heeft implicaties voor behoud en beheer van erfgoed. Nieuwe culturele uitingen kunnen er toe bijdragen om behoud en vernieuwing niet alleen met elkaar te verzoenen, maar ook te dynamiseren tot nieuwe verbanden en raamwerken. Deze en dergelijke thema’s bieden een ruim veld dat we nader zullen moeten omschrijven. Toespitsing is nodig omdat de spankracht van het PUG beperkt is. Daarom zoeken we aansluiting bij activiteiten van andere Utrechtse instanties zoals de Provincie, Het Utrechts Landschap en Oud Utrecht. Dat kan het deelnemersveld en het beoogde publieke effect versterken.

De meningsvorming over geschikte instrumenten, relevante organisaties en personen is nog niet afgesloten.

Utrecht, april 2020