Beleidsplan 2018-2023

PRÉAMBULE
Het PUG is opgericht in 1773. Het is één van de oudste nog actieve genootschappen in ons land. Het PUG is een algemeen nut beogende instelling en heeft de culturele ANBI-status. De leden van de PUG-directie ontvangen geen geldelijke beloning voor hun activiteiten. Het PUG wordt administratief ondersteund door een parttime medewerker die daarvoor financieel beloond wordt volgens gangbare tarieven.


DOEL
Het doel van het PUG is de bevordering van kunsten en wetenschappen en de bescherming van cultureel erfgoed in de stad en de provincie Utrecht.
Het genootschap tracht dit doel te bereiken door het stimuleren en subsidiëren van kunsten, cultuur en wetenschappen. Daarbij richt het PUG zich enerzijds op de leden van het genootschap en anderzijds op personen en rechtspersonen in de provincie Utrecht, die financiële ondersteuning vragen voor wetenschappelijke of culturele activiteiten.


RICHTING
Om te peilen welke koers de leden met het PUG zouden willen varen, is in het afgelopen jaar een enquête onder de leden verspreid. De resultaten daarvan zijn aan de leden toegezonden, vergezeld van een duiding van de gegeven antwoorden door de directie.

De algemene conclusie die de directie verbindt aan de uitkomst van deze enquête, is dat het PUG geen gezelligheidsvereniging is of moet worden. De leden die gereageerd hebben waarderen het PUG vanwege de huidige inhoudelijke activiteiten: lezingen, excursies, subsidies. De gedane suggesties richten zich dan ook op de verbetering van dat type activiteiten.

Op de vraag naar nieuwe activiteiten worden de volgende desiderata genoemd: rondleidingen in musea met extra deskundigheid, een nieuwsbrief per e-mail en meer goede sier maken met onze subsidies. Ook samenwerking met andere organisaties wordt aanbevolen. Deze wensen passen eigenlijk heel wel in de traditie van het PUG als genootschap voor kunsten en wetenschappen. Het spoort met het achtenswaardige begrip sociabiliteit: gezelligheid, gedefinieerd als sociaal verkeer in functie van culturele en wetenschappelijke inhoud.

 

REALISATIE

1.     Vaste activiteiten

Vanouds ontplooit het PUG activiteiten volgens een vast jaarrooster. Die fungeren als vaste waarden in ons genootschapsleven en worden blijkens de enquête hogelijk gewaardeerd. Ze zijn onder te verdelen in publieke manifestaties, culturele dienstverlening en op de leden gerichte activiteiten.

Publieke manifestaties:

 • Lezingen. Tweemaal per jaar organiseert het PUG een openbaar toegankelijke wetenschappelijke lezing die wordt afgesloten met een informeel samen zijn.
 • PUG-prijs. Sinds 2001 kent het Genootschap jaarlijks de PUG-prijs toe aan een gepromoveerde van de Universiteit Utrecht of een afgestudeerde van de tweede-fase van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Een vakinhoudelijke jury beoordeelt de proefschriften c.q. artistieke projecten op kwaliteit, originaliteit en maatschappelijke relevantie. De prijs bestaat uit een vrij besteedbaar bedrag van € 2.500.- en een door de Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst ontworpen PUG-penning.

In een vijfjarige cyclus komt elk jaar een andere categorie voor de PUG-prijs in aanmerking. Dit jaar, 2018, is de beurt aan de faculteiten Sociale Wetenschapen en REBO (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie).

Culturele dienstverlening:

 • Subsidies. Het PUG verleent subsidies aan projecten op het gebied van kunsten, cultuur en wetenschappen in de provincie Utrecht. Jaarlijks voor een bedrag van omstreeks 10.000,- euro.

Het PUG kent alleen subsidie toe aan een project, activiteit of publicatie wanneer deze een wetenschappelijk of cultureel karakter heeft. Bij de beoordeling is het behoud van cultureel erfgoed van de stad of de provincie Utrecht een belangrijk criterium. Ook moet het project, de activiteit of publicatie leiden tot een herkenbaar concreet resultaat dat publiek toegankelijk is. De meer uitgebreide voorwaarden zijn vastgelegd in een opvraagbaar document.

De directie beoordeelt de projectaanvragen en legt in de jaarvergadering verantwoording hierover af aan de leden.

Ledengericht:

 • Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de maand mei. Het bestuur legt aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en de voornemens voor het volgend jaar. De vergadering wordt bij voorkeur gehouden op een historisch of cultureel interessante locatie in de stad of de provincie Utrecht en wordt afgesloten met een informeel samenzijn en een diner.
 • Jaarlijkse Excursie. Eenmaal per jaar wordt voor de leden een dagexcursie georganiseerd met een wetenschappelijk en/of cultureel thema.
 • PUG & Cultuur. Ongeveer viermaal per jaar organiseert de Commissie PUG & Cultuur voor de leden interessante culturele of wetenschappelijke activiteiten. Deze zogenaamde “kleine excursies” worden na een korte voorbereidingstijd aangekondigd via een e-mailbericht.

 

2.     Speciale aandachtspunten voor de komende jaren

Het belangrijkste beleidspunt voor 2018 is de bekendheid van en met het PUG te vergroten. Dat streven richt zich zowel naar buiten (ledenwerving en positionering in het culturele veld), als naar binnen (activering van de leden). Daartoe zetten we de volgende instrumenten in:

 • PR-Commissie. In 2016 is een PR-Commissie ingesteld. Het doel van deze commissie is ruimere publieke bekendheid te geven aan het PUG en zijn activiteiten, zoals de openbare  voorjaars- en najaarslezing. Een belangrijk onderdeel daarvan is ledenwerving, want het dalend ledental en de vergrijzing vragen om een actieve campagne.
 • Onderhouden contacten met de buitenwereld. Voor het bereiken van dit doel onderhoudt het PUG goede contacten met andere wetenschappelijke en culturele instellingen en verenigingen. We proberen het PUG actief onder de aandacht van verwante organisaties te brengen. Een begin daarvan is de geslaagde kennismakingsdag in het Bonifatiushuis op 24 februari.
 • Contact met de leden. De website wordt gedynamiseerd en het e-mailbestand zal worden gecorrigeerd en aangevuld ten behoeve van een snelle nieuwsvoorziening aan de leden.
  Op langere termijn is de directie voornemens het accent van het PUG wat te verleggen.
 • Subsidiëring. Die zal zich (nog) meer richten op culturele activiteiten en daarbinnen op het ondersteunen van minder gevestigde kunstuitingen. De achtergrond van dat streven is de wens een nieuw publiek aan te spreken en de gedachte dat de bescheiden subsidies van het PUG bij dit soort aanvragen een echt verschil kunnen maken.
  Vanzelfsprekend blijft de verbinding met de wetenschap gewaarborgd door de PUG-prijs. Ook de publiekslezingen zullen ruim baan geven aan erkende kwaliteit.
 • PUG 2023. Langzamerhand kan nagedacht gaan worden over de betekenis en vormgeving van 250 jaar PUG. Dat spoort wederom met de resultaten van de enquête. Bij de vraag naar wat het PUG zou kunnen doen in het kader van het 250-jarig bestaan in 2023 was de teneur van de antwoorden: niet alleen een geleerd gedenkboek, maar ook laagdrempelige activiteiten voor de buitenwacht, in de vorm van een conferentie, symposium of manifestatie. En dit liefst toekomstgericht, in samenwerking met anderen.