Over ons

Het PUG is opgericht in 1773 en is één van de oudste nog actieve genootschappen in ons land. Het stimuleren en subsidiëren van kunsten, cultuur en wetenschappen in de stad en de provincie Utrecht is het doel van het PUG. Behoud van erfgoed, moderne kunst, publicaties en beeldbepalende elementen nemen hierbij een belangrijke plaats in.

Voor statuten: download hier statuten 26 aug 2016

De inkomsten van het PUG zijn bepalend voor de omvang van de door haar toegekende subsidies. De jaarlijkse contributie van de leden vormt haar belangrijkste bron van inkomsten. Daarnaast ontvangt zij inkomsten uit een bescheiden vermogen en incidenteel uit donaties.

Het PUG verleent subsidies aan projecten op gebied van kunsten, cultuur en wetenschappen in de provincie Utrecht. Het bestuur beoordeelt de projectaanvragen en legt in de jaarvergadering verantwoording hierover af aan de leden. 

Ook jaarlijks reikt het PUG de PUG-prijs uit aan een veelbelovende jonge onderzoeker of kunstenaar. Incidenteel kent het PUG de grote PUG-penning toe aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor een aandachtsgebied van het PUG.

Met andere Utrechtse culturele instellingen zoals bijvoorbeeld de SLAU, de vereniging Oud-Utrecht en het genootschap Kunstliefde onderhoudt het PUG goede contacten.

Frequent organiseert het PUG verschillende interessante activiteiten voor haar leden. Naast een voor- en een najaarslezing, de uitreiking van de PUG-prijs, en een jaarlijkse dagexcursie vinden er diverse, meer beperkte culturele bezoeken plaats, die vrij toegankelijk zijn voor de leden.   

In de algemene ledenvergadering legt het bestuur jaarlijks, over de uitvoering van hun beleid, verantwoording af aan de leden.   

Het PUG is een algemeen nut beogende instelling, het heeft een culturele ANBI-status.

Dit betekent dat een PUG-lid gebruik kan maken van aftrek in de inkomsten- en vennootschaps-belasting en ook dat een PUG-donateur belastingvrijstelling krijgt in de schenk- en erfbelasting. De relevante regelingen staan meer uitgebreid op de website van de ANBI.

De leden van de PUG-directie ontvangen geen geldelijke beloning voor hun activiteiten. Dit geldt ook voor leden van commissies. Het PUG wordt administratief ondersteund door een parttime medewerker die daarvoor financieel beloond wordt volgens gangbare tarieven.