Procedure PUG-prijs

Het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen is een instelling die sinds 1773 de beoefening van kunsten en wetenschappen in ruime zin bevordert. Sinds 2001 heeft het PUG mede daartoe een prijs ingesteld. Bij toerbeurt komen voor die prijs auteurs in aanmerking van de beste proefschriften binnen de alfa-, bèta- of gammafaculteiten van de Universiteit Utrecht of kunstenaars die een mastertitel hebben behaald aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. De prijs bestaat uit een bijzondere penning ontworpen door de Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst en een vrij besteedbaar bedrag van € 2.500,-.

De voorwaarden voor nominering

Een kandidaat voor de PUG-prijs moet binnen vijf jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking zijn proefschrift hebben verdedigd aan de Universiteit Utrecht en daar zijn gepromoveerd respectievelijk moet binnen de voorgaande vijf jaar zijn afgestudeerd aan de HKU. Bij promovendi dient de te beoordelen dissertatie van uitmuntende kwaliteit te zijn. In geval van een HKU-afgestudeerde dient met de autonome kunst van de zelfscheppende kunstenaar een bijzondere artistieke prestatie neergezet te zijn. Het gaat hierbij specifiek niet om een eindexamenproject en beperkt zich ook niet tot uitvoerende kunst. 

De procedure

In de 1e week van maart van het jaar waarin de promovendi resp. afgestudeerden van de faculteiten in aanmerking komen voor de PUG-prijs, stuurt het secretariaat van het PUG een brief aan de contactpersonen binnen de faculteiten, die dat jaar aan de beurt zijn, met de vraag om nominaties. Hiermee worden de hoogleraren cq. hoofddocenten in die faculteiten uitgenodigd kandidaten voor de prijs aan te melden.

Een nominatie dient bij de Universiteit Utrecht vergezeld te gaan van 5 exemplaren van de dissertatie plus een korte motivering en aanbeveling door de promotor. Van een docent bij de HKU verwacht het PUG een korte motivering en aanbeveling met een auditieve en / of visuele weergave van het werk van de kunstenaar op CD of DVD. Het secretariaat van het PUG dient de nominaties vóór 1 mei ontvangen te hebben.

De samenstelling van de jury

Tijdens hun eerste vergadering in een jaar benoemt de PUG-directie een voorzitter van de jury. Deze voorzitter stelt zelfstandig de jury voor dat jaar samen. Hij streeft er naar dat elke discipline waarop de PUG-prijs zich dat jaar richt in de jury is vertegenwoordigd. Zo nodig wint hij hiervoor advies in bij anderen wo. deskundigen op de onderscheiden vakgebieden.

Een jury bestaat uit deskundige personen, die aanzien genieten op de terreinen die dat jaar aan de orde zijn. Zij dienen qua vakkennis en ervaring zo veel mogelijk verdeeld te zijn over die vakgebieden. De jury telt een oneven aantal stemgerechtigde leden, waar onder de voorzitter, die al dan niet PUG-lid kunnen zijn.

Bij haar werkzaamheden staat het de jury vrij zich te laten adviseren door experts van buiten, als bijvoorbeeld het te beoordelen proefschrift een sterk specialistisch terrein betreft en / of de expertise binnen de jury niet toereikend is. Deze adviseurs zijn niet stemgerechtigd. 

De voorzitter zit de juryvergaderingen voor en schrijft het juryrapport en de laudatio.

Beoordeling van de nominaties en prijsuitreiking

De jury beoordeelt de nominaties tijdens één of meer vergaderingen.  De beoordeling gebeurt aan de hand van de ingeleverde informatie. Beoordelingscriteria zijn oa. (wetenschappelijke) kwaliteit, wetenschappelijke en / of maatschappelijke relevantie en originaliteit. De toekenning van de prijs geschiedt bij meerderheid van stemmen. Als er veel nominaties zijn vindt de beoordeling in fasen plaats. De voorzitter doet verslag van de juryvergadering(en) aan de directie. De laatste bespreking van de jury vindt in principe vóór 1 september plaats.

Zodra de jury tot een besluit is gekomen mailt de voorzitter van de jury deze aan directieleden en PUG-secretariaat. Hij neemt in overleg met het secretariaat contact op met de hoogleraar cq hoofddocent van de laureaat met het verzoek hem / haar van het besluit op de hoogte te stellen. Intussen informeert het secretariaat de andere betrokken hoogleraren / hoofddocenten en vraagt hen de boodschap aan hun kandidaten door te geven.

De voorzitter van de jury reikt de PUG-prijs uit na het voorlezen van juryrapport en laudatio. Dit vindt veelal plaats aansluitend aan de najaarsvergadering. Na de prijsuitreiking heeft de laureaat de mogelijkheid om zijn / haar werk  te presenteren aan de aanwezigen.