Het aanvragen van subsidie

U kunt uw subsidieaanvraag richten aan het secretariaat van het PUG:  info@pugutrecht.nl.

 Uw aanvraag dient het volgende te bevatten:
-        een ingevuld aanvraagformulier (download docx file) of pdf:  aanvraagformulier
-        een projectvoorstel (max 3 pagina’s)
-        een begroting en dekkingsplan, inclusief opgave van aanvragen bij andere fondsen/instanties
-        een toelichtend schrijven waarin u aangeeft waarom uw aanvraag past bij de missie van het PUG

Gaarne ontvangen we bij de aanvraag ook Uw contact gegevens:

  • e-mail adres
  • post adres
  • website

 

Procedure


De subsidieaanvragen worden beoordeeld door de Directie van het PUG. Er zijn per jaar 2 momenten waarop de beoordeling plaatsvindt. U ontvangt na afloop van de directievergadering schriftelijk bericht. Onderstaand de eerstvolgende data om rekening mee te houden:

Aanvullende voorwaarden voor subsidieverlening:

  1.  Bij subsidiering gaat het PUG er van uit dat naamsvermelding van het PUG plaatsvindt in de publicatie c.q. de aan het project verbonden publieksuitingen. Vermelding op de PUG website kan tot de mogelijkheden behoren.
  2. De concrete realisatie van het in de aanvraag beschreven eindproduct is voorwaarde 
    voor het door het PUG betaalbaar stellen van de toegezegde subsidie. Het PUG gaat alleen tot uitbetaling over indien zij zowel een bewijs van de gemaakte kosten heeft ontvangen als dat zij in staat is gesteld kennis te nemen van het concrete (eind-) product. Bij subsidiering van een uitgave van boek of brochure ontvangt het PUG ter bewijs een presentexemplaar. 
  3. Het PUG reserveert het toegezegde subsidiebedrag tot 2 jaar na datum van haar toezegging. Mocht een verlenging van deze termijn voor het project nodig zijn, dan dient hiertoe uiterlijk 6 maanden vóór deze datum een onderbouwd verzoek te zijn ingediend. 
  4. Het aanvragen van subsidie staat open voor individuen, al dan niet leden van het PUG, en voor rechtspersonen, zoals verenigingen en stichtingen. 
  5. Een aanvraag door een overheidsinstantie of een aanvraag ten behoeve van de publicatie van een proefschrift komen niet in aanmerking. 

 

De PUG directie komt voor subsidieverzoeken tweemaal per jaar bijeen op:

23 maart 2023 - sluitingsdatum voor deze ronde is zondag 12 maart 2023

24 oktober 2023 - sluitingsdatum voor deze ronde is zondag 15 oktober 2023